ADRES
                                           
SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...

DUSZPASTERZ MISJI

DOKUMENTY

GRUPY MODLITEWNE

CHOR "KANTYLENA"

ZESPOŁ WOKALNO-INSTR.
 "FAMILIAE".

INTENCJE

ZABAWY PARAFIALNE

GRILL

PIELGRZYMKI

RADA DUSZPASTERSKA


     CELE I ZADANIA RADY DUSZPASTERSKIEJ 

  • Wspieranie proboszcza radą i czynem w wypełnianiu jego duszpasterskich obowiązków w Misji.
  • Rozpoznawanie potrzeb religijno-duchowych wiernych oraz innych czynników warunkujących działalność duszpasterską Misji, a także informowanie o nich proboszcza. 
  • Inspirowanie nowych projektów i przedsięwzięć służących rozwijaniu działalności duszpasterskiej Misji, a tym samym budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. 
  • Troska o zachowanie żywotności języka polskiego i całego dziedzictwa kulturowego praojców, dzięki któremu realizuje się i ubogaca życie duchowe i religijne wiernych należących do Misji. 
  • Rozbudzanie u siebie i innych poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne (duchowe i materialne) Misji oraz duszpasterstwa polonijnego w Niemczech, a także całego Kościoła powszechnego. 
  • Nawiązywanie w duchu chrześcijańskiej integracji kontaktów z miejscowym kościołem parafialnym i diecezjalnym oraz Misjami Duszpasterskimi innych narodów. 
  • Reprezentowanie w porozumieniu z proboszczem spraw duszpasterskich Misji wobec kościelnych i świeckich władz niemieckich. 
Przynależność do Rady Duszpasterskiej jest honorowa i z tej racji nie przysługuje jej członkom żadne wynagrodzenie.
Aby należycie wypełnić powierzone sobie zadanie członkowie Rady powinni w sposób przykładny zabiegać o świętość osobistego życia
i chętnie angażować się w apostolstwo zdobywania innych dla Chrystusa i Jego Kościoła.