ADRES

SŁOW KILKA O PMK AACHEN ...
 
DUSZPASTERZ MISJI

DOKUMENTY

GRUPY MODLITEWNE

CHOR "KANTYLENA"

ZESPOŁ WOKALNO-INSTR. 
"FAMILIAE".

INTENCJE                                                 

ZABAWY PARAFIALNE

GRILL

PIELGRZYMKI

RADA DUSZPASTERSKA
                                         

Chrzest

Osoby pragnące ochrzcić dziecko (lub osobę dorosłą) powinny  
przygotować następujące dokumenty: 
- metrykę urodzenia osoby chrzczonej, 
- dane personalne rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska,  
daty i miejsca urodzenia oraz adresy, a jeśli są z Polski, to 
zaświadczenie z lokalnej parafii o tym, ze są praktykującymi  
katolikami i mogą być chrzestnymi),  

Chrzestni muszą spełniać warunki ustanowione w Kodeksie Prawa Kanonicznego

"Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.  

Dokumenty należy dostarczyć do Biura PMK na co  
najmniej 14 dni przed planowanym Chrztem. 
Chrztów udziela sie podczas lub po Mszy św. w terminie uzgodnionym z rodzicami.


Pierwsza Komunia

Przygotowaniem do Pierwszej Komunii zajmuje się ks. Bogdan Renusz SChr. 
Odbywa się ono w ramach katechez  prowadzonych w soboty w Aachen i w środy w Düren i powinno trwać dwa lata. Zgłoszeń należy dokonać osobiście u ks. Proboszcza.


Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany w naszej parafii jest co 3 lata.  Informacja o tym dostępna jest na dwa lata  przed planowanym bierzmowaniem w ogłoszeniach duszpasterskich  
Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ramach katechez  prowadzonych w soboty w Aachen i w środy w Düren i powinno trwać dwa lata. Zgłoszeń należy dokonać osobiście u ks. Proboszcza.